Smula ås

Smula ås är en del av ett mjukt och kulligt landskap vid ån Ätran. På de jämna sluttningarna växer blodnäva, backtimjan, backsippa, drakblomma och smalbladig lungört.

Det finns en hel serie av åsar och gruskullar i Ätradalen. Smula ås är en kilometerlång åsrygg som sträcker sig i nordsydlig riktning. Åsen är bitvis brant och höjer sig markant över det omgivande landskapet. I söder gränsar åsen till Ätran. Smula ås har tidigare hävdats med slåtter, men under 1900-talet har slåttern ersatts av bete.

Kalkrik flora

Floran på åsen är tydligt kalkpåverkad. Det går att hitta många karaktärsarter för stäppartade torrängar här, till exempel fältvädd, trollsmultron, drakblomma, smalbladig lungört, blodnäva, färgmåra och backsmultron. Träd- och buskskiktet är mycket glest och består mest av enbuskar. Den norra delen av åsen har tidigare haft ett tätare trädskikt men detta område är numera gallrat.

Boskap i markerna

Du kan möta boskap i markerna, beroende på årstid. De norra och mellersta delarna av naturreservatet börjar betas lite senare på säsongen, medan de södra delarna har en längre betessäsong. Det är viktigt för värdena i naturreservatet att även odlingslandskapet runtomkring naturreservatet fortsätter att betas.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Smula ås naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller skada vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp växter eller plocka blommor
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
  • tälta eller uppställa husvagn
  • framföra cykel, motordrivet fordon eller annat transportmedel
  • medföra okopplad hund
  • vidta åtgärder som är störande på djurlivet
  • göra upp eld.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1964
Areal: 3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Smula ås, som syns väl från vägen, når du från vägen mellan Norra Åsarp och Vartofta.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.