Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bratteforsån

De nedre delarna av Bratteforsån kantas av yppig ädellövskog som bitvis hänger långt ut över vattnet. Foto: Christian Åberg.

Bratteforsån rinner norrut från sjön Stora Hällungen och mynnar i havet i höjd med Ljungskile i Uddevalla kommun. Reservatet omfattar cirka 3,5 kilometer av den totalt cirka 8 kilometer långa ån med omgivningar. Bratteforsån meandrar genom en välutvecklad och djupt nerskuren ravin.

I ravinens slänter växer en artrik lövskog. Närmast ån dominerar klibbal, men här finns även inslag av ask och alm. Längre upp längs slänterna finns en del grov till mycket grov ek, men även lönn, lind, hägg och hassel. Det finns gott om död ved i området i form av både lågor och döda, stående träd. Ungefär mitt i reservatsområdet har ravinen ett botaniskt kärnområde, med rik lundflora och grova ädellövträd med rik moss- och lavflora. Längre söderut omges ån av betesmarker med en ridå av huvudsakligen klibbal längs vattendraget.

Bratteforsån har en artrik och värdefull bottenfauna, och hyser en av länets största populationer av flodpärlmussla. Ån är även en viktig reproduktionslokal för uppvandrande lax och havsöring. Ravinen är ett fint fågelområde med arter som kungsfiskare, strömstare, näktergal, mindre hackspett, mindre flugsnappare, skogsduva med mera.

Spår från äldre tider

Vid Brattefors anlades en kvarn 1574 och under 1800-talets mitt tillkom även en såg på samma plats. Dessa var igång en bit in på 1900-talet. Idag finns kvarnlämningar kvar. Mitt i området finns lämningar av Anfasteröd såg. Inom området finns bland annat även en kolerakyrkogård och en fångstgrop för varg.

I området finns inga anläggningar eller anordningar för friluftslivet. Dalgångens kuperade terräng med branta slänter och gott om liggande träd gör det bitvis svårt att röra sig i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Bratteforsån men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon eller cykla utanför befintliga vägar. Gäller ej mark- och sakägare vid skötsel av fastigheten, anläggningar och liknande
  • plocka, gräva upp eller samla in kärlväxter, mossor, lavar, svampar, insekter, mollusker och vattenlevande djur. Undantag gäller för bär och matsvamp,
    skada eller ta bort döda träd och vindfällen
  • skada eller göra åverkan på levande träd och buskar
  • tälta
  • ha okopplad hund (gäller inte markägare eller vid jakt)
  • göra upp eld

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2004
Areal: cirka 42 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Uddevalla

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Reservatet nås lättast från väg 167, mellan Ljungskile och Grinneröd.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss