Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Tovaberget

Mellan Sydbillingens stora sammanhängande platåberg och Brunnhemsberget ligger Tovaberget, som är ett eget litet platåberg. Naturreservatet ligger på Tovabergets västsluttning, väster om Häggum.

Området har en typisk geologi för västgötska platåberg. Diabasen på toppen har skyddat de underliggande, mer lättvittrade bergarterna. Diabasen är svårvittrad vilket gör att jordmånen på bergets platå är mager. I sluttningarna ger de lättvittrade skiffrarna och kalkstenarna istället upphov till rika jordar med örtrika skogar, rik mossflora vid bäckar och extremrikkärr.

Reservatet består till största delen av kalkpåverkad natursumpskog. En stor del av sumpskogen är olikåldrig, luckig och innehåller relativt mycket död ved. Ört- och mossfloran är rik.

Kärrknipprot. Foto: Pixabay

Extremrikkärr

I reservatet finns tre extremrikkärr. Här växer till exempel majviva, kärrknipprot, flugblomster, tätört och slåtterblomma. Även mossfloran och landsnäckfaunan är rik.

I och nedanför den blockrika rasbranten i reservatets östra del står en grovstammig granskog med ett litet men artrikt inslag av lövträd. Här finns även ädellövträd som lind, lönn, fågelbär och ek.

Uppe på den magra diabasplatån står en mogen grannaturskog med ett stort inslag av björk och grova tallar. Förekomsten av lågor och torrträd är förhållandevis stort.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Tovabergets naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • fälla eller skada stående och liggande döda träd
  • gräva upp växter eller växtdelar
  • plocka eller samla in örter, gräs, mossor, lavar, svamp och ryggradslösa djur. Bär och matsvamp får dock plockas.
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon
  • cykla.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2000
Areal: 32 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Tovaberget ligger strax söder om vägen som går västerut från Häggum mot Hornborgasjön. Det är ingen skyltning till reservatet och parkering saknas.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss