Mariedalsån

Mellan Lundsbrunn och Källby har Mariedalsån skurit djupt ner i lätteroderade jordarter. En vandringsstig slingrar sig fram i bäckravinen och längs denna finns informationsskyltar uppsatta.

Längs med ån finns partier som domineras av örtrik granskog. Delar av granskogarna är gamla. I dessa är grova granar ganska vanliga, liksom lågor och högstubbar. Här finns bland annat hasselmossa, gullpudra, skavfräken, harsyra, blåsippa, strutbräken och skogshakmossa. I flera grova granar vid ån har också ingångshål av den rödlistade skalbaggen granbarkgnagare observerats. 

Ravinsluttningarna är till största delen beklädda med urskogsartad lövblandskogar. Längst ner i åravinen dominerar klibbal, gråal och ask på den fuktiga marken. Små partier av denna skog på öar i ån och längs åkanten är tidvis översvämmad.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Mariedalsån men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • på land framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
  • plantera in växt- eller djurart med undantag för av Länsstyrelsen tillståndsgiven utsättning av öring
  • elda
  • fånga eller samla in ryggradslösa djur till exempel insekter
  • samla in mossor och lavar
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Fakta

Bildat: 2016
Areal: Cirka 26 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Kommun: Götene