Gullspångsälven

Gullspångsälven är ett av Vänerns större tillflöden. Den aktuella delen av älven rinner från Skagern ut i Åråsviken i den nordöstra delen av Vänern. I den nedersta delen av älven ligger de värdefulla Åråsforsarna. Den totala fallhöjden från Skagerns yta till utloppet i Vänern är cirka 25 meter.

Gullspångsälven har god vattenkvalitet och en rik fisk- och bottenfauna. Älvens stora biologiska värde ligger främst i det unika lax- och öringbeståndet. Den vilda Gullspångs-laxen är helt beroende av kvarvarande forssträckor som lek- och uppväxtmiljö.

En av mycket få

Gullspångslaxen är en av de få kvarvarande sötvattenslevande laxpopulationerna i Europa och den enda som bedöms vara föga påverkad av utsättning och avel. Bland övriga fiskarter som förekommer i reservatet kan nämnas asp, abborre, gädda, lake, id, mört och ål. Bottenfaunan i Åråsforsarna har också högt naturvärde.

Massor av fåglar

Fågelfaunan i reservatet är artrik, med arter som rörsångare, sävsparv, skäggdopping och sothöna. Under vintern fungerar Åråsforsarna som en livsnerv för övervintrande fåglar. Här kan du se strömstare. Vissa vintrar har rördrom, smådopping och vattenrall setts, liksom kungsfiskaren.

Rik kulturhistoria

Området är rikt på kulturhistoriska lämningar, bland annat finns flera fyndplatser för stenyxor och andra förhistoriska föremål längs älvstränderna. På Amneholm, vid älvens mynning, finns lämningar av en borganläggning.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Gullspångsälven men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra upp eld
  • sätta upp tavla, skylt eller liknande
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • rida
  • vistas i eller färdas på vattnet inom Stora och Lilla Åråsforsarna och området däremellan under perioden 15 augusti till 31 december,
  • vistas i eller färdas på vattnet inom den restaurerade torrfåran
    framföra vattenskoter eller motorfordon inom reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2006
Areal: ca 175 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Gullspång

Området ingår i det europeiska nätverket för bevarande av biologisk mångfald, Natura 2000.

Hitta hit

Gullspångsälven ligger omedelbart norr om Gullspångs tätort.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats