Iglekärr

Iglekärrsområdet, strax öster om Skepplanda, utgör tillsammans med Eklidens naturreservat ett skarpt markerat höjdområde i Risvedens utkant som skjuter fram mot de uppodlade markerna västerut.

Höjdpartierna i området karakteriseras av gles barrblandskog som domineras av tall men också varierande inslag av gran, ek och björk. I mer låglänta, fuktiga partier ökar andelen gran, klibbal och björk. I och nedanför de tallrika branterna i området förekommer mycket ek och asp. Skogen i området är förhållandevis gammal med förekomst av både tall och ek på uppåt 200 år.

Centralt i området förekommer även partier med torv, framförallt i myrmarkerna runt sjön Stora Iglekärr. Här hittas arter som myrlilja, klockljung och tuvsäv.

Bortsett från den stig/väg som går in i området från väster och leder fram till den bebyggda fastigheten Sålanda 7:1 så saknas i stort ett stigsystem som är lätt att följa och området är därför inte särskilt välbesökt.

Foto: Lo Jarl

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Iglekärr men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande
  • gräva upp växter eller samla in vedsvamp, lav eller mossa. Förbudet gället inte plockning av blommor, bär och matsvamp för eget privat behov
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar
  • medföra okopplad hund. Förbudet gäller ej vid jakt eller eftersök av skadat vilt
  • utplantera växt- eller djurart.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt