Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Onsö

Onsö ligger i Vänern, strax väster om Dillö. Onsö skiljs från Torsö-Fågelö-Dillö av Onsösundet. Ön är relativt kuperad jämfört med andra väneröar. 

På öns västra och norra sida finns en hel del små öar och skär. Längs den västra sidan bildar dessa på flera ställen naturliga hamnar där båtar kan få skydd från i stort sett alla typer av vindar.

Naturen på Onsö är varierad och man hittar här flera olika naturtyper. Viktigast av dessa är de åldriga barrskogarna som dominerar på ön. Centralt på ön finns stora partier med en mycket varierad skog av bondeskogstyp. Här finns en gammal generation träd som består av spärrgreniga granar, grovgreniga tallar, knotiga ekar samt mer eller mindre svampangripna aspar, björkar och klibbalar. Död ved av många olika trädslag och i många olika nedbrytningsstadier förekommer rikligt.

Höga naturvärden finns också i öns lövskogar, till exempel i de ek-hasselskogar som finns på öns södra del. De är äldre betesmarker som vuxit igen till en varierad lövskog. Äldre, vidkroniga ekar förekommer allmänt i dessa skogar och i områdets norra del finns även ett par gamla hamlade lindar.

Växter och fåglar

Ek-hasselskogarna är till stor del belägna på rikare berggrund vilket gör att man här hittar en rik lundflora. På vårarna lyser marken i blått av blommande blåsippor men också krävande arter som vårärt och desmeknopp förekommer.

Utanför Onsö finns såväl på västra som på norra sidan mer eller mindre kala fågelskär. På några av dem som i stort sett saknar vegetation finns större eller mindre kolonier av häckande vitfågel, exempelvis havstrut, skrattmås, fiskmås, silvertärna och fisktärna.

Friluftsliv

Onsö är ett omtyckt besöksmål. Under främst sommarhalvåret är Onsö ett värdefullt utflyktsområde för båtburna besökare, med fina naturhamnar och platser för bad och avkoppling.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Onsö men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon på land
  • färdas eller uppehålla sig inom de områden som angivits på bifogad karta under tiden 1 april – 31 juli
  • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning,
  • göra upp eld utom på anvisade platser
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • skada eller ta bort dött träd eller vindfälle
  • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
  • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar och svamp med undantag av bär och matsvamp.

Föreskrift 1 och 3 gäller ej fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt vid skötsel/förvaltning av fastigheten eller vid jakt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2005
Areal: cirka 813 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Mariestad

Ön ägs av Naturvårdsverket.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland