Älmås

De gamla byarna Älmås och Pålsbo visar unika spår av äldre tiders odlingslandskap. Området är relativt opåverkat av bebyggelse och fritt från större exploateringar.

Området har brukats i många hundra år och det avspeglas i den rikliga förekomsten av fossil åkermark från olika tidsperioder. Många stenmurar och husgrunder finns dokumenterade redan på 1869 års laga skifteskarta vilket ger en unik möjlighet att visa ett 1800-talslandskap.

Delar av området hävdas fortfarande men de öppna ytorna har under många år minskat och ersatts av lundar och skogar. Många av de äldre askarna och lindarna visar spår av hamling.

Skötselgynnade växter du kan hitta i naturreservatet är t.ex. svinrot, slåttergubbe och stagg. På de gamla träden finns rikligt med skyddsvärda lavar och mossor.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Älmås men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • insamla, skada eller föra bort hela eller delar av levande eller döda växter, mossor, lavar, svampar och ryggradslösa djur annat än bär och matsvamp
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld på annan än av förvaltaren särskild anvisad plats
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • rida eller cykla utanför vägar, stigar och leder
  • framföra motordrivet fordon annat än till av förvaltaren anvisad plats

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006
Areal: 35 hektar
Naturvårdsförvaltare: Borås Stad
Kommun: Borås

Älmås är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Älmås ligger 6 km Sydost om Borås, öster om Kråkered, längs väg 27.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.