Färdsleskogen

Området ligger i Risveden, i närheten av flera befintliga och planerade naturreservat och gränsar direkt till Slereboåns dalgång.

Området består av gammal grandominerad barrskog. De äldsta granarna och tallarna är runt 140 år. Terrängen kännetecknas av hög luftfuktighet påverkad av bäckar och sumpskogar. Växt- och djurlivet är artrikt och typiskt för sydvästsvenska barrskogar. Bland annat har här hittats blåtryffel, gränsticka mindre hackspett med flera. Duvhök och bivråk häckar i området.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Färdsleskogen men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • gräva upp växter eller samla in vedsvamp, lav eller mossa. Förbudet gäller inte plockning av blommor, bär och matsvamp för eget privat behov
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar
  • medföra okopplad hund. Gäller ej vid jakt eller eftersök av skadat vilt
  • utplantera växt- eller djurart.

Serviceinformation

Kontakt