Tråkärrsslätt

Naturreservatet Tråkärrsslätt består av två skilda områden. Årekärr och Tråkärrsslätt. Båda områdena ligger i den allra sydligaste delen av Göteborgs kommun och gränsar till det stora naturreservatet Sandsjöbacka.

Området har väldigt höga friluftsvärden med flera stigar och leder. I anslutning till den norra delen av område Årekärr finns en parkeringsplats med informationstavla och härifrån utgår också en ridväg anlagd och underhållen av Göteborgs stad. Genom Tråkärrsslätt bland går bland annat den väl besökta Sandsjöbackaleden.

Både Årekärr och Tråkärrslätt är bergiga och mycket kuperade. Flera fina bäckmiljöer och små kärr finns i området. Det finns även höga skogliga naturvärden med rödlistade fågelarter såsom mindre hackspett och nötkråka. Naturreservatets storlek och det oexploaterade omgivande landskapet ger besökaren en stark känsla av att befinna sig i en ”vildmark”.

I Årekärr finns det magra ekskogar, med visst inslag av gran. Inom Tråkärrsslätt är skogarna mer varierade. Här finns både blandskogar med ett stort inslag av äldre tall och områden där eken dominerar. Områdets biologiska värden är främst knutna till de magra ekskogarna. Båda områdena har spår av att jordbruk har bedrivits i vissa delar där vissa äldre åkrar idag används som betesmarker.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Tråkärrsslätt, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande.
 • Gräva upp växter eller insamla vedsvamp, lav eller mossa. Förbudet gället inte plockning av blommor, bär och matsvamp för eget privat behov.
 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna
 • träd och buskar.
 • Medföra hund som inte är kopplad. Gäller ej vid jakt eller vid eftersök av skadat vilt.
 • Utplantera växt- eller djurart.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Ridled Ridled
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2016
Areal: cirka 85 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Göteborg

Delar av det södra området av naturreservatet ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.