Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Lekvad

Foto: Niclas Egriell

Viskans dalgång nedströms Kinna kännetecknas av åns meandrande lopp genom jordbruksbygd. I lersedimenten har raviner bildats vilka används som betesmark eller är bevuxna med lövskog.

Det aktuella området vid Lekvad utgörs främst av en strömmande del av Viskan och ädellövskogen på angränsande brinkar. Här låg ett kraftverk mellan 1908 och 1927. Under sommaren 2000 revs dämmet ut och biotopförbättrande åtgärder utfördes i Viskan.

Kungsfiskare. Foto: Kent-Ove Hvass

Kungsfiskare. Foto: Kent-Ove Hvass

Rikt djurliv

I Viskans fiskfauna vid Lekvad finns arter som havsnejonöga, lax och havsöring. Området utgör ett värdefullt lek- och uppväxtområde för lax. Bland häckfåglar i området finns till exempel forsärla och kungsfiskare.

Lövskogen i strandbrinkarna består till stora delar av ädellövskog där alm, ask och lind dominerar. Här finns lågor, högstubbar, torrakor och gamla grova träd.

Bland växterna finns till exempel skogsbingel, blåsippa och trolldruva. Området är mycket betydelsefullt för det rörliga friluftslivet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Lekvad, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra upp eld på annat än av kommunen anvisad plats
 • framföra motordrivet fordon
 • cykla annat än på befintliga vägar
 • tälta eller sätta upp vindskydd annat än på av kommunen anvisad plats
 • ställa upp husvagn
 • slänga skräp eller trädgårdsavfall
 • plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor eller lavar i skogsmarken
 • ta med okopplad hund
 • sätta upp skylt, affisch eller liknande
 • anordna orienteringstävling.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2002
Areal: cirka 10 hektar
Naturvårdsförvaltare: Marks kommun
Kommun: Mark

Lekvad är ett kommunalt naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger strax söder om Berghem. Infart från riksväg 41 vid Berghem.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.