Färgensjöarna

Foto: Svante Hultengren

Stora och Lilla Färgen är belägna i det kuperade sprickdalslandskapet söder om Alingsås, där förekomsten av ädellövskog starkt bidrar till att prägla landskapet. Särskilt området vid Edsås är känt för den tilltalande landskapsbilden med utsikt över Färgen och dess skogbevuxna öar

Naturreservatet omfattar värdefulla lövskogar, naturskogar, hagmarker och stränder vid sjöarna inklusive de sedan tidigare naturskyddade områdena Granön, Stora Slättön och Ljussnopparna.

Lövskogarna i Färgenområdet ingår i en för landet särskilt värdefull lövskogstrakt med till exempel flera krävande arter av skalbaggar och lavar knutna till ek. Av större lövbestånd i naturreservatet kan nämnas ekskogarna på Dumpevik och Slävik, lindängen på Färgenäs samt ädellövskogarna på Skaftared med omnejd. Sammanlagt är 27 rödlistade – det vill säga hotade och missgynnade - arter kända från området. Som exempel kan nämnas flodkräfta, knärot, igelkottsvamp och lunglav.

Blåsippa. Foto: Lennart Olsson

Blåsippa. Foto: Lennart Olsson

Bland mossor, lavar och kärlväxter finns dessutom ett ganska stort antal signalarter, det vill säga arter som indikerar att området har högt naturvärde. Flertalet är knutna till områdets rika lövskogar, till exempel blåsippa, hässleklocka och vätteros.

Den hägerkoloni som funnits på Stora Slättö sedan åtminstone 1930-talet är välkänd.

Stora och Lilla Färgen är relativt näringsfattiga sjöar med kortskottsväxter intill stränderna. Till fiskfaunan hör arter som öring, siklöja, nors, lake och (åtminstone förr) ål. Här finns också några så kallade glacialmarina relikter, till exempel pungräkan Mysis relicta.

Lilla Färgen utgör vattentäkt som förser Alingsås tätort, Västra Bodarna och Hemsjö-Ingared med dricksvatten.

I några av strandpartierna finns iordningställda stigar och grillplatser. Lilla Slättö är en populär rastplats för kanotister.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Färgensjöarnas naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada berg, sten eller jord genom att borra, hacka, gräva eller liknande
 • skada levande träd eller buskar, tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle
 • plocka, gräva upp eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar (Förbudet avser inte plockning av bär och matsvamp för egen konsumtion. Förbudet beträffande uppgrävning och insamling gäller även för berörda markägare och nyttjanderättshavare),
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg (observera att vissa enskilda bilvägar i reservatsområdet inte är upplåtna för allmänhetens trafik)
 • göra upp eld annat än på reservatets rastplatser (förbudet avser inte an- vändning av stormkök eller motsvarande och gäller inte för rastplatserna på Skaftared, Lilla Slättö och Nabben samt vid Sundet)
 • tälta annat än på reservatets rastplatser (på Skaftared, Lilla Slättö och Nabben samt vid Sundet)
 • medföra okopplad hund (gäller ej för jakträttsinnehavare vid jakt eller för hund i båt)
 • utan tillstånd sätta upp tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • landstiga på Granön, Ljussnopparna eller Stora Slättön eller befara vattenområdet inom 100 meter från dessa öar under perioden med tillträdesförbud: 1 mars–15 juli årligen för Granön och Stora Slättön samt 15 april–15 juli årligen för Ljussnopparna (områden med förbud är markerade på beslutskartan)
 • beträda området med stormfälld skog på Granö (områden med förbud är markerade på beslutskartan).

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Stig Stig

Kontakt