Risveden

Reservatet ligger inom Risvedens kärnområde. Det omfattar Stora Kroksjön, Långemossen och omkringliggande mosaik av barrnaturskog, fukthedar och kärr. Området är ganska flackt utom norr om Kroksjön där berget stupar brant mot vattnet. Här finns små jättegrytor i bergväggen. Utsikten över sjö och skog från berget är magnifik.

Växter, djur och kulturlämningar

Floran är i huvudsak karaktäristisk för ett västsvenskt barrskogsområde med inslag av kärr och sumpdråg. Här finns rikligt med myrlilja och andra intressanta arter som klockgentiana, klockljung och granspira. Typiska fåglar är nattskärra, rödstjärt, orre och skogssnäppa.

I Kroksjön bedrivs sportfiske och sjön besöks sommartid av fiskare från många håll i Sverige och övriga Europa. Här finns, förutom regnbåge och öring, en självreproducerande stam av röding. Ofta kan man uppleva fiskgjusens pampiga dyk efter fisk.

I reservatets sydvästra hörn finns lämningar av backstugan Hällspånga från tiden kring 1850 då platsen övergavs. De gamla ängarna har planterats med gran. I nordväst står en stor kvarnsten, som aldrig blev helt färdig. Gamla gränsstenar kan påträffas på flera platser.

En utomordentligt vacker stig leder runt Stora Kroksjön och ansluter till Tinnsjövägen i söder och Skogstorpsvägen i norr.

Trehörningen

Reservatet är ett stort orört barrskogs- och sjölandskap som utgör en del av Risvedens kärnområde. Landskapet är kuperat med rika inslag av flyttblock, varav Salstenen är den mest kända. Den utgör gräns mellan tre socknar. Den upp till 200 år gamla skogen börjar på många håll anta ett urskogsliknande tillstånd.

Rikt växt- och fågelliv

Den orörda skogens varierade miljöer gör att urskogsgynnade arter, t.ex. lägre växter är väl företrädda. I dalgångar och sumpdråg kan man hitta exempelvis brunstarr, korallrot och ask, men även trolldruva, olvon och hassel. Linnéa, knärot och spindelblomster förekommer i sumpskogskanterna.

Djurlivet företräds främst av ett antal intressanta och ovanliga fågelarter. Här finns t.ex. tjäder, fiskgjuse, sparvuggla, tretåig hackspett, nötkråka och rödstjärt. Områdets vildmarksprägel och orördhet gör det till ett populärt utflyktsmål och studieobjekt. En mindre stig leder genom området. Den börjar vid Skogstorpsvägen, passerar Rullestenen, Trollstenarna och Salstenen för att vid Rammdalen ansluta till Risvedenspåret. Här är det också lämpligt att med karta och kompass själv ströva omkring på upptäcktsfärd.

Risvedens vildmark

Naturreservatet Risvedens vildmark utgörs av både äldre och yngre barrskog med stort inslag av sjöar och våtmarker. Tallen dominerar i det kuperade området men i partier förekommer även ren granskog.

Genom åren har man funnit flera naturvårdsintressanta arter i skogen av bl.a. mossor och lavar. Området har även ett rikt fågelliv och där återfinns bl.a. Risvedens största tjäderspel.

Områdets storlek och väl utvecklade stigsystem inbjuder också till ett rikt friluftsliv med både vandring, bär och svampplockning.

Området har utökats

Sedan reservatet bildades 1986 har området utökats två gånger. Risvedens naturreservat består därför av de tre områdena Trehörningen, Kroksjön och Risvedens vildmark. Kartlänkarna zoomar in på respektive reservatsområde. Observera att föreskrifterna varierar mellan områdena.

Trehörningenlänk till annan webbplats

Kroksjön (som kartan nedan)länk till annan webbplats

Risvedens vildmarklänk till annan webbplats

Föreskrifter

Du är välkommen till Risveden, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • elda
 • plocka eller gräva upp växter
 • skada träd och annan växtlighet
 • anlägga nya stigar
 • köra med motorfordon
 • cykla
 • rida
 • tälta
 • klättra i berg
 • anordna orienteringstävling
 • ta med okopplad hund.

För att fiska behöver du fiskekort.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tältplats Tältplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 1986 (Trehörningen), 1994 (Kroksjön), (Risvedens vildmark)
Areal: Totalt ca 105+ hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ale, Lerum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 6 km öster om Skepplanda i Ale. Tillfartsvägar finns via Skogstorpsvägen i norr och Rannebergsvägen från Kilanda i söder.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats