Letebo

I den natursköna ädellövskogen utanför Horred kan du njuta av högväxta ekar, dramatiska bergbranter och en spännande flora.

Letebo naturreservat består av en gammal ädellövskog som klättrar längs sluttningarna på Stora Hornsjöns norra sida. Det är ekarna som dominerar i området men man hittar också andra ädellövträd – som lind, alm, och ask.

Skogen är också livsmiljö för många sällsynta och hotade arter av framförallt mossor, lavar och kärlväxter. Det här gör givetvis Letebo till ett fantastiskt utflyktsmål för alla som är intresserade av flora. Men även för den som enbart vill njuta av en promenad eller en picknick i vacker natur rekommenderas ett besök i området.

Genom området löper också en markerad och ganska lättvandrad stig.

Liksom i många andra ädellövskogar i länet är granen på frammarsch i Letebo. Granen konkurrerar med lövträden om utrymmet. Den viktigaste skötselåtgärden i reservatet kommer därför bli att successivt avlägsna gran från området till förmån för ek och andra lövträd.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Letebo naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon utanför befintliga vägar annat än i samband med uttransport av fält vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • göra upp eld utanför markerade grillplatser
  • plocka eller gräva upp växter eller insamla vedsvamp, lav eller mossa (förbudet gäller inte plockning av blommor, bär och matsvamp för husbehov)
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar (angränsande skolas elever får använda föryngring av gran/silvergran, samt i begränsad omfattning lövsly (inkl. hassel) för kojbyggen m.m. inom område B på beslutskartan)
  • utplantera växt- eller djurart.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013
Areal: cirka 30 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mark