Eds barrskog och våtmarker

Naturreservatet ligger inom Kroppefjälls-området som är värdefullt på grund av naturvärden knutna till våtmarkerna och områdets vildmarkskaraktär.

Här förekommer en rad olika typer av mossar, kärr och sumpskogar, samt äldre naturskogsliknade barr- och blandskogar där det finns flera skyddsvärda arter. Längs naturreservatets norra gräns löper Karolinerleden (Karl XII:s väg) som är en av de mest populära vandringslederna i Dalsland. Tjäder, orre och pärluggla häckar i området.

Kroppefjäll är en högplatå med delvis kalkhaltig berggrund. Naturvärderna består främst av de stora mykomplexen med stora, öppna mosseytor och mindre områden med fattigkärr. På grund av dalformationens kalkpåverkan finns ett antal små rikkärrsmiljöer. En hel del sjöar och tjärnar finns också i området. De högsta skogliga naturvärderna är knutna till sumpskog, lövdominerade bestånd samt äldre barrskog gärna på kalkgrund. Smörkullamossarna är ett starkt uppsplittrat område och utgör en mosaik av mer eller mindre sluttande kärr och mossar med mellanliggande fastmark. I rikkärren växer bl.a. axag, tätört, dvärglummer, gräsull, sumpnycklar och ängsnycklar. Området är rikt på tjärnar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Eds barrskog och våtmarker men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Sätta upp skylt, tavla, affisch, eller göra inskrift
  • Skada levande träd och buskar, samt skada eller ta bort döda träd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2018
Areal: ca 22 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mellerud

Hitta hit

Reservatet ligger inom Kroppefjällsområdet som ligger cirka 15 kilometer väster om Mellerud och ungefär 6 km nordost om Högsäter. Skogsvägar tangerar området i både norr och öster.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats