Vänga mosse

Vänga mosse är en stor, vacker högmosse, som är relativt opåverkad av mänskliga ingrepp.

Den representerar en naturmiljö som är utmärkande för Borås och Sjuhäradsbygden. Mossen består av två mossar med den slingrande Säveån i mitten.

Rikt fågelliv och gammal kvarndamm

Mossen har ett rikt fågelliv med bland annat ljungpipare, enkelbeckasin, orre, tranor, häger och rovfåglar så som bivråk, sparvuggla, berguv och kungsörn. Restaurering av mossen kommer att göras för att försöka återskapa den mycket artrika myrfågelfauna som fanns tidigare.

På mossen växer främst olika starrarter, blåbär, lingon, pors, sileshår och hjortron. I juli och augusti blommar den vackra rosa klockljungen över hela mossen. Längs med Säveån finns sumpskog av tall, vårtbjörk och klibbal.

Vänga kvarndamm är en förutsättning för att vattenståndet i Vänga mosse ska kunna behållas. En kvarn har funnits på plats i minst 350 år.

Parkeringsplats och anordningar

Vid huvudentrén i reservatets nordöstra del kommer att finnas en parkeringsplats, ett handikappanpassat fågeltorn, bord och bänkar, handikappanpassad grillplats, soptunna och information om reservatet. En mindre entré till reservatet görs i ordning i nordvästra delen av reservatet med en mindre parkeringsplats, bord och bänk och information om reservatet. Skyltade leder och mindre stigar finns i området. På sikt kan det bli aktuellt att kunna låna eller hyra båt eller kanot för att kunna ta sig längs Säveån.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Vänga mosse naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • skada levande eller döda träd och buskar
  • gräva upp växter
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • tälta på fastmarksholmar
  • framföra motordrivet fordon
  • sätta upp skylt, affisch eller liknande
  • anordna arrangemang utan tillstånd.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2010
Areal: Cirka 238 hektar
Naturvårdsförvaltare: Borås Stad
Kommun: Borås

Vänga mosse är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Vänga mosse ligger ca 20 km norr om Borås och ca 25 km söder om Vårgårda längs väg 42 i höjd med samhället Vänga.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.