Torödsmossen

Foto: Lennart Olsson

Torödsmossen är en opåverkad mosse som ligger i skogsområdet mellan Tanumshede och Bullaresjöarna. Här finns sannolikt en av Sveriges största sammanhängande förekomster av myrlilja. I månadsskiftet juli-augusti när den blommar lyser nästan halva mosseplanet gult.

Torödsmossen är en av Bohusläns större, helt öppna mossemyrar. Omgivningarna utgörs av hällmarkstallskogar omväxlande med fukthedar och tallsumpskog. Våtmarksområdet är värdefullt för fåglar som trana och orre. Tidigare har också den sydliga ljungpiparen häckat här, men arten har gått tillbaks i Bohuslän och har inte setts de senaste åren.

Omedelbart sydväst om mossen finns ett mindre rikkärr som är skyddat genom naturvårdsavtal. Här finns bland annat en del ovanliga starrarter. I botten av kärret finns skalgrusavlagringar. Det förklarar varför ett rikkärr uppkommit i denna annars mycket näringsfattiga miljö.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Torödsmossen men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • utplantera växt- eller djurart
  • göra upp eld; förbudet avser inte användning av stormkök eller motsvarande
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur. Föreskriften gäller ej jägare med jakträtt vid jakt.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 2012
Areal: cirka 63 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum