Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hene-Skultorp

Naturreservatet Hene–Skultorp består av Sydbillingens sluttningar mot söder, öster och nordost, ovanför Hentorp och Skultorp. I de norra delarna av reservatet finns ett välutvecklat kraftigt kuperat kamelandskap. En golfbana är inflikad i kamelandskapet och ligger kant i kant med reservatet.

Hene-Skultorpsområdet kännetecknas framför allt av den stora arealen lövdominerad skog, med till exempel ek-hassellundar, ekhagar och klibbalsumpskog. I Hene-delen finns flera större bestånd med äldre ängsgranskog. Risängsbäcken rinner fram i en vackert utformad ravin i reservatets östra del.

Många av bestånden har i stort sett inte berörts av någon skogsskötsel på mer än 50 år, i vissa områden under ännu längre tid. Detta medför att mängden död ved i framför allt sluttningszonerna är enastående.

Genom att hela området ligger på berggrund som hör till de västgötska platåbergen är markerna näringsrika och starkt kalkpåverkade. Detta gör att markfloran är rik och att många kalkgynnade lundväxter finns i området.

Hene-Skultorp

Gammal historia

Hene by liksom Skultorps by är båda skriftligt belagda sedan medeltiden. Odlingslandskapet kring Hene har en ålderdomlig karaktär. Inom området finns fasta fornlämningar i form av stensättningar, troligen tillkomna under äldre järnålder. I närheten av dessa har påträffats odlingslämningar i form av rösen som kan vara tillkomna under samma period.

Inom det planerade reservatet finns idag stora områden som på storskifteskartorna och laga skifteskartorna beskrivs som ängsmark. Dessa områden är idag bevuxna med lövskog.

Friluftsliv

Hene-Skultorps-området är redan idag ett viktigt område för friluftslivet. Närheten till tätorterna Skövde och Skultorp gör att det utnyttjas flitigt som närströvområde. Utsikten från sluttningarna och diabasplatåns kant är på många ställen hänförande.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Hene-Skultorp men tänk på att det inte är tillåtet att

 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • skada levande eller döda träd och buskar eller annan växtlighet
 • gräva upp växter eller växtdelar
 • insamla lavar, mossor, insekter och svamp med undantag av matsvamp
 • tälta
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • anordna läger, idrottstävling eller liknande som omfattar fler än 200 deltagare
 • anordna militära övningar
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg
 • cykla och rida annat än på bilväg och markerad cykelstig enligt skötselplanen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2004
Areal: cirka 256 hektar
Naturvårdsförvaltare: Skövde kommun
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Området nås lättast från Skultorps samhälle. Parkering sker lämpligen vid fornbyn i Skultorp, väster om järnvägen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss