Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Getebuberget

Foto: Lars Sjögren

Getebuberget ligger i den nordöstra delen av Bengtsfors kommun, strax öster om Solvik och cirka fem kilometer norr om Laxarby.

Området domineras av två nord-sydligt löpande åsar. Barrskog dominerar men i branter, på gammal odlingsmark och i sumpskogar finns inslag av lövskog.

I branterna, särskilt i anslutning till våtmarker, är luftfuktigheten hög och detta i kombination med lättvittrad, kalkrik berggrund skapar förutsättningar för en mycket artrik flora av mossor och lavar. Sammanlagt har ett femtontal rödlistade arter och ett stort antal signalarter påträffats i området. Branterna är delvis mycket svårframkomliga med block som är upp till tio meter höga.

Blåsuga. Foto: Kajsa Malmqvist

Blåsuga. Foto: Kajsa Malmqvist

Uppe på åsarna är skogsbestånden på vissa ställen påfallande glesa och ofta med stort inslag av örter i fältskiktet. På Östra åsen växer till exempel kattfot, prästkrage och jungfrulin – arter som man främst finner i det öppna odlingslandskapet. Vippärt, blåsuga och blåsippa är typiska arter på den Västra åsen.

Mellan Östra och Västra åsen ligger myrområdet Budalen och i väster Hakerudsmossen. Delar av Hakerudsmossen är tydligt kalkpåverkade med en vegetation av brunmossetyp och stor artrikedom.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Getebuberget, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • samla eller gräva fram mossor, lavar, vedsvampar eller insekter
  • göra upp eld annat än på iordningsställda platser; förbudet avser inte användning av stormkök eller motsvarande
  • sätta upp skylt, affisch eller annan jämförbar anläggning eller göra inskrift
  • framföra motordrivet fordon, med undantag för uttransport av fällt klövvilt i samband med jakt
  • utplantera växt- eller djurart

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2009
Areal: cirka 142 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Bengtsfors

Hitta hit

Naturreservatet kan nås via en väg som viker av från vägen till Solvik.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss