Skogastorp

Skogastorp är ett eldorado för den natur- och kulturintresserade. Naturreservatet bjuder på en enastående flora i ett varierat och intressant kulturlandskap. Inom små avstånd finns allt från rikkärr, alvarmarker och frodiga lövskogar till ett välbevarat kulturlandskap med fornåkrar och megalitgravar.

Skogastorpskärret är ett omtyckt utflyktsmål både bland botaniker och den naturintresserade allmänheten. Spänger och stigar leder besökarna och minskar slitaget på den känsliga marken.

Rikkärr och alvarmarker

I Skogastorp går Plantabergets lerskiffer och kalksten i dagen på flera ställen och ger upphov till rika jordar med en örtrik vegetation. Flera källor med kalkrikt vatten ger på vissa håll upphov till så kallade kalktuffbildningar.

Här finns Skogastorpskärret, ett extremrikkärr som under lång tid varit välkänt för sina orkidéer med bland annat luktsporre, men även sin i övrigt rika flora. Även alvarmarkerna vid Högstena alvar och Öja hed är välkända och representerar en mycket ovanlig naturtyp. Lövskogarna på Plantabergets sluttningar har höga naturvärden med orkidéer och många lundväxter.

Anrika kulturbygder

Nära Högstena by finns ett flertal megalitgravar som visar att området var väl befolkat redan under stenåldern. Från Högstena kyrka går också det gamla fädrevet som leder till utmarksbetena på Plantaberget. En del av ängsmarkerna bär spår efter åkerbruk, så kallade ”fossila” åkrar, som övergavs för mycket länge sedan.

Landskapet vid Högstena by är mycket intressant med välbevarade samband mellan bykärna, fägata, äldre utmarksbeten och forntida gravområden.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Skogastorp, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg
 • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas
 • elda annat än på anvisad plats
 • skada döda, liggande eller stående träd eller vindfällen
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller ris eller på annat sätt skada vegetationen
 • plocka eller gräva upp ris, gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvampar
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • inplantera växt- eller djurarter
 • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 100 personer
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna organiserad ridning annat än på väg.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2007
Areal: ca 117 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Hitta hit

Skogastorp ligger strax norr om Högstena kyrka, 3 km söder om Stenstorp.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.