Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fårdala

Naturreservatet Fårdala ligger i sluttningen på den nordvästra delen av Gerumsberget. Det finns gott om död ved i området. Det betyder rika möjligheter till liv för en mängd insekter och vedsvampar.

Gerumsberget har en typisk geologi för västgötska platåberg. Diabasen på toppen har skyddat de underliggande bergarterna, som lerskiffer och kalksten. Diabasen är svårvittrad. Det ger i sin tur en mager jordmån. Desto rikare är jorden i sluttningarna. Lättvittrad skiffer och kalksten ger oss örtrika skogar, en rik mossflora och ett litet extremrikkärr.

Lövskogarna i reservatet har inte utnyttjats för skogsbruk i någon högre grad. Här finns många äldre ädellövträd. Alm- och askskogarna är vanligast, men du hittar även lundar med ek och hassel. Liksom lönn, asp, fågelbär, oxel och sälg. Här frodas blåsippa, skogsbingel, svart trolldruva, kransrams och vårärt. Samt en hel del ovanliga lavar och mossor.

I sluttningens nedre delar finns sumpskogar med bland annat dvärghäxört, springkorn och gullpudra. Här kan du också finna den mycket sällsynta kåltisteln. Ett litet extremrikkärr står värd för sällsyntheter som axag, flugblomster, kärrknipprot och slåtterblomma.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Fårdala naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada döda liggande och stående träd
  • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
  • gräva upp växter eller växtdelar
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon eller cykla
  • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar, insekter och svamp med undantag av bär och matsvamp
  • sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2001
Areal: 44 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Skyddet av detta område har delfinansierats med medel ur EU:s LIFE-naturfond. Fonden delfinansierar naturvårdsprojekt med syfte att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000.

Om Natura 2000 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss