Knäckekullarna med Falkberget

Reservatet som är beläget på södra delen av Kroppefjäll består av två delområden. Den större västra delen karakteriseras av ett antal barrskogsklädda höjdryggar omgivna av dalgångar med myrmarker, bäckar och mindre sjöar. Den mindre, östra delen av reservatet utgörs av en sydostvänd bergsbrant med gles tallskog och vid basen en brantskog av ädellöv samt några mindre bergshöjder med lövrika branter.

Kring Knäckekullarna finns stråk med en rikare flora, bland annat har orkidén skogsknipprot noterats på en lokal söder om höjden. På östsidan finns stråk där arter som sårläka, backskafting, vispstarr och blåsippa uppträder. I klippbranterna uppträder bland annat murruta och flera skyddsvärda lavar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Knäckekullarna med Falkberget men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • utplantera främmande växt- eller djurart
  • campa eller ställa upp husvagn eller husbil.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt