Tanumskusten I

Foto: Ingvar Olofsson

Naturvårdsområdet Tanumskusten I omfattar Öddöarna och Daftö i norr till Tanumskilens och Sannäsfjordens mynningar i söder. Skärgårdsavsnittet karaktäriseras av relativt låglänta men småkuperade öar och ett system av mycket grunda vattenområden som genom smala sund står i förbindelse med varandra och som skiljer öarna från fastlandet.

De marinbiologiska värdena är stora inom området. Den goda vattencirkulationen och förhållandevis höga vattentemperaturen bidrar till en hög produktion i de grunda vattenområdena. Förekomsten av vidsträckta ängar av sjögräs (Zostera marina) spelar en stor roll. Massproduktion av mikroorganismer, småsnäckor, småkräftdjur, borstmaskar och en mångfald andra ryggradslösa djur är en viktig näringsresurs för högre djur. Ostronbottnarna hör till de rikaste efter kusten.

Under vår, sensommar och höst utgör de grunda vattenområdena en viktig miljö för stora skaror av rastande vadar- och sjöfåglar. Även häckfågellivet är rikt.

Stränderna i naturvårdsområdet är botaniskt rika. Öppna sandstränder finns framförallt på Resös västsida och Galtös nordvästsida. Tallskogen når på de stora öarna fram till lägen exponerade mot havet.

Friluftsliv

I området finns det många stränder med bra bad och möjlighet till båtliv. Friluftslivet har sin tyngdpunkt på Resö, där det finns en omfattande fritidsbebyggelse och service i form av affär, campingplats, båthamnar med mera.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Tanumskusten I. Det finns inga särskilda föreskrifter för allmänheten. Allemansrättens regler gäller dock.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1988
Areal: ca 1217 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum, Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.