Uggleberget

Uggleberget ligger 12 km nordost om Töreboda och består av en urskogsartad granskog. Här finns gott om grova lågor, främst av gran.

Granarna i beståndet är mycket grova och högvuxna. Vissa av dem är äldre än 200 år. För övrigt finns enstaka tallar och klibbalar. Ugglebergsmossen är en tallmosse med enstaka relativt gamla tallar. I västra delen av mossen finns ett brandfält på drygt 1 hektar.

Grova och gamla lågor ger goda förutsättningar för mossor och vedsvampar. En artrik mossflora finns på överhängen och sippervattenvåta bergväggar i Ugglebergets västbrant. Insektsfaunan innehåller flera ovanliga vedlevande skalbaggar.

Uggleberget

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Ugglebergets naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
  • plocka eller gräva upp gräs, blommor, ormbunkar, lavar, mossor eller svampar
  • medföra okopplad hund
  • framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel
  • tälta
  • göra upp eld
  • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår.

Att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående tråd och buskar är straffbart enligt 12 kap 2 § brottsbalken.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1992
Areal: ca 17 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Töreboda

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Lättast tar man sig till Uggleberget genom att från väg 202 mellan Töreboda och Karlsborg ta av mot Sättra. Vid Sättra tar man av upp mot Edsån och följer vägen väster om denna upp mot Gersebacken. En kilometer söder om Gersebacken kan man till fots ta sig ca 400 meter västerut till Uggleberget.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.