Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grimmestorp

Dödisgropar, grusåsar, raviner, dalgångar, frodig granskog, torra tallmarker, bäckar, källor, sumpskogar och massor av död ved. Där har du en kort och intensiv beskrivning av naturreservatet Grimmestorp. Det här är ett reservat med en mängd olika ansikten. Och massor med liv.

Den till både ålder och arter mycket varierande Grimmestorpskogen ligger på gammal utmark som hört till herrgården Grimmestorp. Området har brukats och betats in i modern tid. Om detta berättar vidkroniga träd, gamla diken, odlingsterrasser och små gläntor med ljus- och betesgynnade växter. Exempelvis slåttergubbe, vårbrodd, smultron, gråfibbla, knägräs och stagg. Här växer även de sällsynta växterna ryl och kransrams.

Lundbräken och lunglav

Grimmestorpaån med biflöden har format branta raviner och dalgångar i området. I den fuktiga miljön utmed ån trivs växter som strutbräken, stinksyska, lundbräken, missne och lundelm. På en del platser bryter källor fram. Källor som bildar kärr och sumpskogar. Det gör att till exempel dunmossa och hasselmossa trivs här. På lite torrare mark trivs rosettmossan. Öster om ån finns orörda våtmarker med bäckar, glest lövträdklädda myrar och granskogsklädda myrholmar. På en del gamla lövträd hitta vi också lunglav.

Gott om död ved

Det finns gott om död ved i naturreservatet. Det gynnar både svampar och fåglar. Insektslarver i den döda veden är ett viktigt skafferi för bland annat hackspettar. Här kan du med lite tur få se och höra fåglar som spillkråka, järpe och sparvuggla. I lövskogen finns arter som stjärtmes, gröngöling och grönsångare.

Här finns även spår i form av husgrunder, trädgårdsväxter och gamla fruktträd efter två torp.

Olikåldrig tallskog. Foto: Benny Lönn

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Grimmestorp men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • cykla eller rida
 • elda
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller ris eller på annat sätt skada vegetationen
 • skada eller ta bort döda träd och vindfällen
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar, eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvampar för eget bruk
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning
  anordna läger
 • bedriva orientering eller jämförbar verksamhet inom område A markerat på beslutskartan
 • utplantera växt- eller djurart. 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2008
Areal: cirka 107 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Tidaholm

Grimmestorp ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet Grimmestorp ligger norr om gården Grimmestorp. Du hittar gården ungefär en och en halv mil söder om Tidaholm och ett par kilometer nordost om Härja kyrka.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss