Tunhems ekhagar

Foto: Hans Alexandersson

Tunhems ekhagar är ett välbevarat kulturlandskap vid Hunnebergs fot. Förutom en rik flora finns här också en gammal vacker prästgård och fornlämningar från järnåldern och framåt.

Tunhems ekhagar är ett kulturlandskap vid foten av Hunneberg. Området ser nästan likadant ut idag som i slutet av 1700-talet. Reservatets ekar är hem för läderbagge och flera rödlistade trädlevande lavar. Med rödlistning menas att en art är sällsynt och hotad till sin existens i vårt land.

En lång odlingshistoria

Prästgårdsanläggningen är en av landets mest kompletta med 14 olika byggnader bevarade. Delar av prästgården är från 1722.

Fornlämningar från järnåldern och framåt vittnar om en långvarig användning av odlingsmarken vid Tunhem.

Två skilda gravfält innehåller ett stort antal fornlämningar som högar, stensättningar, två domarringar och flera resta stenar. Dessutom finns flera fornåkrar, en hålväg, fångstgropar och kalkugnsruiner.

Fauna och flora

En stor naturbetesmark med månghundraåriga fristående ekar ger särskild karaktär åt landskapet.

Blandlövskogarna innehåller en rad krävande växter, exempelvis stor häxört och storrams. I ett alkärr växer vattenstäkra och blågrönt mannagräs. Även murgröna, trolldruva och myskmadra finns i reservatet. Fågelfaunan i lövskogen är artrik med arter som skogsduva, nötväcka, stjärtmes, nötkråka och stenknäck.

Skyddet och skötseln av detta område har delfinansierats med medel ur EU:s LIFE-naturfond. Fonden delfinansierar naturvårdsprojekt med syfte att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Tunhems ekhagar men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • gräva upp växter
  • insamla lavar och mossor
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
  • samla in vedlevande insekter
  • tälta, uppföra vindskydd eller ställa upp husvagn
  • framföra eller parkera fordon på naturlig fodermark.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1996
Areal: ca 73 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Vänersborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Området nås lättast från gamla vägen Trollhättan - Vargön.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss