Kosteröarna

Foto: Gunnar Flygh

På Koster kan du uppleva en rik och varierad natur – från ljunghedar och vidsträckta klapperstensfält på Nordkoster till Sydkosters lummigare landskap med lövskog, blomsterrika torrängar och inbjudande stränder. Kosteröarnas naturreservat omges av Sveriges mest artrika havsområde, Kosterhavets nationalpark.

På Kosteröarna finns några av Sveriges mest artrika marker och en intressant kulturhistoria. Stenmurar, hamlade träd och gamla husgrunder berättar om tidigare generationers lantbruk och fiske.

I delar av reservatet görs idag insatser för att återskapa Kosters landskap som det såg ut i gamla tider, då marken var mer brukad och landskapet öppnare. Betesdjur och slåtter är viktigt för att gamla inägor och de kargare utmarkerna inte ska växa igen.

Mångfald av växter och djur

Kosters kalkrika jordmån, torra och sandiga marker och soliga klimat ger goda förutsättningar för en särskilt rik flora och inventeringar visar på mer än 600 arter av kärlväxter. Här finner du bland annat flera olika arter av orkidéer och sällsynta växter som bohusranunkel, martorn (kostertistel) och sandtimotej.

Bohuslinden vid Ekenäs

Vid Ekenäs på Sydkoster ståtar en gammal grov bohuslind, ett av Sveriges mest ovanliga träd. Lavfloran är artrik och för den svampintresserade finns mycket att utforska. Den lilla röksvampen dvärgjordstjärna är vanlig på en del platser. Öarnas blommande örter och gräs lockar ett stort antal fjärilar och andra insekter. Även fågellivet är varierat, i öppna marker trivs hämpling och törnskata medan kustfåglar som tärnor, ejder och strandskata ofta ses i strandlinjen.

Kosters geologiska historia

Enorma krafter i jordskorpan har format berggrunden i Kosterområdet och bidragit till den blandning av bergarter som kan ses på hällar och klippor. Berghällarnas ofta veckade mönster visar hur de en gång flytande massorna pressades samman när bergen bildades. De äldsta för cirka 1 540 miljoner år sedan.

Vidsträckta klapperstensfält

Ett karaktärsdrag för Koster är de rikligt förekommande gångarna av den mörka bergarten kosterdiabas. Gråvita stråk av mycket grovkornig granit skär här och var genom berggrunden. Inlandsisen har slipat de kalspolade berghällarna vackert runda och på flera platser har vidsträckta klapperstensfält bildats. De mest spektakulära finner du vid Valnäs på Nordkoster

Kosteröarnas naturreservat ombildades år 2010 och omfattar både land- och vattenområden. Syftet är att bevara ett särpräglat och artrikt kust- och skärgårdsområde samt angränsande havsområden i väsentligen oförändrat skick.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kosteröarnas naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva upp växter
 • tälta annat än på anordnad tältplats
 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld annat än på anvisade platser
 • cykla eller framföra motordrivet fordon annat än på vägar
 • göra bort eller omlagra sten
 • dra upp, förtöja båtar eller ankra vid stränder inom zon A (15 maj till 31 augusti)
 • förtöja och ankra i naturhamn på samma plats längre än två dygn i följd
 • framföra motordriven farkost fortare än 5 knop inom zon B (15 maj till 31 augusti)
 • tomgångsköra motor och använda motordrivet laddningsaggregat
 • starta eller landa med luftfarkost eller flyga över området på lägre höjd än 300 meter.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Cykelled Cykelled
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Naturum
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1984, nytt beslut 2010
Areal: ca 1254 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götalands län
Kommun: Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Regelbundna turer med passagerarbåtar går mellan Strömstad och Nord- och Sydkoster.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats