Svarvaretorpet

Uddbräken. Foto: Hans Alexandersson

Naturreservatet Svarvaretorpet ligger nordväst om Dals-Rostock. Svarvaretorpet är ett ovärderligt hem för den mycket sällsynta ormbunken uddbräken.

Terrängen i reservatet är typisk för områden med kvartskalkskiffer. Här hittar du växelvis långsmala sänkor och ryggar i nordnordost-sydsydvästlig. Ryggarna är ofta uppsplittrade och bildar små, fristående kullar. Det är bitvis ganska brant.

Vispstarr och vätteros

Skogen inom naturreservatet är så kallad ängsgranskog, som domineras av gran men har ett stort lövinslag och en örtrik flora. Lövinslaget består av lövbuskar som skogstry, olvon och hassel samt lövträd som ek, lönn, björk, sälg, asp och rönn.

De vanligaste växterna är blåsippa, harsyra, bergsslok och vispstarr. Örter som vätteros, skogsbingel, sårläka och myskmadra är mer sparsamt förekommande.

Gammalt torp

Under 1800-talets stora befolkningsökning flyttade åtskilliga sina torp och backstugor upp på fjället. Norr om Svarvaretorpet har legat ett sådant torp, som enligt den gamla häradskartan från 1890 hette Månan.

Naturreservatet nås endast via enskilda vägen mellan OK-stugan och Branterud. En markerad strövstig passerar genom reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen till Svarvaretorpets naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • göra upp eld
  • plocka eller gräva upp växter
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle
  • medföra okopplad hund
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll
  • tälta.

Plockning av bär och matsvamp är tillåten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2022
Areal: cirka 18 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mellerud

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger i nära anslutning till Dals-Rostock.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss