Älgön

Foto: Andreas Furustam

På Älgön växer en av länets mest värdefulla lövskogar. Här finns en rik flora och gott om lämningar från både stenålder och modernare tid.

Älgön, som ligger i södra delen av Hakefjorden, bildar tillsammans med Brattön kraftfulla och välkända siluetter i landskapet. Öns högsta punkt mäter hela 96 meter över havet. På södra delen av ön ligger några gårdar med åkrar och slåtterängar insprängda mellan branta bergsmassiv.

Lämningar från förr

I landskapet kan du se spår efter forna tiders odlarmöda. Här finns gravar, odlingsrösen, stenmurar och liknande. På öns sydsida finns flera äldre stenåldersboplatser. På höjderna i väster finns tre bronsåldersrösen och en stensättning från brons- eller järnålder.

Lämningar efter anläggningar byggda under de rika sillfiskeperioderna på 1700- och 1800-talen finns bland annat vid Lammholmssund och på Riddartången.

Kalk och ljung

En del av ljungheden bränns kontinuerligt. Här hittar du darrgräs, jungfrulin, kattfot och många andra växter som hör till ett ålderdomligt och välskött kulturlandskap.

En av länets värdefullaste lövskogar finns på Älgön. Här växer något så unikt som cirka 70 hektar artrik ädellövskog långt ute i skärgården.

Öns egenartade och kalkrika berggrund av norit har givit upphov till en rik flora. Över 500 olika kärlväxter har konstaterats. Om våren blommar rikligt med vitsippa, blåsippa, gullviva och svalört. I bergbranter häckar tornfalk och korp.

Ängar och hed betas av får och nöt. Det betyder att du möta tamboskap i markerna.

Bra att veta

  • Under sillperioden i slutet av 1800-talet, och säkert även tidigare, saltades och kokades sillen till gödningsmedel eller tranolja. Oljan användes som bränsle till lampor. Spår från verksamheten ser du bland annat vid Lammholmssund och på Riddartången på Älgön.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Älgöns naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • plocka blommor och gräva upp växter
  • medföra okopplad hund
  • tälta eller ställa upp husvagnar
  • göra upp eld.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1974
Areal: Cirka 1 050 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Reguljär båttrafik utgår från Rörtången.

Länk till karta Länk till annan webbplats.