Bokedalen

Bokedalen ligger strax norr om Jonsereds samhälle. Reservatet består av flera delområden av mycket olikartad karaktär. Området är starkt kuperat. De södra delarna ligger i Säveåns dalgång och de övre norra utgörs av en urbergsplatå på mellan 90-130 meters höjd över havet.

I Bokedalen finns en mycket variationsrik miljö med många olika naturtyper. Här finns ädellövskogar med bok och ek, äldre talldominerad naturskog, åkermark, betade hagmarker, alléer och parkmiljöer med grova äldre lövträd. Floran är rik, med vårblommor som skogsbingel, vitsippa och vätteros. På sommaren hittar du strutbräken, nästrot, ormbär och hässlebrodd.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Bokedalen men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida eller cykla på annat än av förvaltaren anvisade vägar och stigar
  • medföra okopplad hund,
  • uppträda störande för djurlivet
  • göra upp eld annat än på anvisade platser
  • gräva upp eller plocka växter och trädväxande svampar (tickor) eller på annat sätt skada vegetationen.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1998
Areal: ca 275 hektar
Naturvårdsförvaltare: Partille kommun
Kommun: Partille

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Området nås lätt från Kåhög och Jonsered.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats