Strömsholm

Lidan i Strömsholm

Strömsholm är ett stycke starkt strömmande vatten i ån Lidan. På båda sidor om ån och dess förgreningar ståtar lövsumpskog med betydande inslag av gammal ask och hassel. En jämn och hög luftfuktighet skapar ett mycket gynnsamt klimat traktens mossor, som här och var bildar fina fällar på de grova trädstammarna.

Naturreservatet har stor betydelse för växter och djur som är knutna till lövskog och rinnande vatten. Du har exempelvis goda möjligheter att få möta forsärlan, som gärna gungar på en sten i ån.

Tillgången på gamla, döende och döda är god. Det är viktigt för en rad fåglar och insekter. Vegetationen är också artrik. Ett flertal signalarter av kärlväxter, mossor, lavar och svampar finns i reservatet. Med signalarter menas arter som genom sin blotta existens skvallrar om en biologiskt rik och värdefull natur.

Området är däremot ganska otillgängligt för oss människor. Det saknas både stigar och parkeringsplatser.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Strömsholms naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • fälla träd och buskar eller på annat sätt skada vegetationen
  • skada eller ta bort döda träd och vindfällen
  • framföra motordrivet fordon
  • cykla
  • elda
  • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar, insekter och svamp med undantag av bär och matsvamp.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2004
Areal: 15 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Strömsholm ligger Sydsydväst om Floby, Sydsydost om Hällestad.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.