Rösjö mosse

Rösjö mosse är Skaraborgs största våtmarkskomplex. Den ligger bara några kilometer sydväst om Hornborgasjön.

Rösjö mosse utgörs huvudsakligen av platåmossar. I myrkomplexet ingår även topogena kärr, sumpskog, mader och Rösjön. Flera av myrens fastmarksholmar är bevuxna med tallskog med ädellövinslag. I mossens södra del på Storöjan finns partier med skog som stått orörd i minst 100 år. Många stora grova träd av flera trädslag förekommer här varav några är vidkroniga så kallade kjolgranar. Den betade hagmarken vid Bastöna hembygdsgård ingår också i naturreservatet. Här finns många solitära lövträd, exempelvis lind, lönn och sälg, som står i de gamla odlingsrösena.

Närheten till Hornborgasjön gör att en mängd fåglar med behov av ostörda miljöer använder Rösjö mosse med omgivningar. Tranor använder mossen som viloplats under flyttningen och ett antal par häckar. Havsörn rör sig frekvent i området. Ljungpipare och grönbena är vanliga. Rösjö mosse hade tidigare den största populationen orre i hela Skaraborg, men den sägs ha minskat betydligt de senaste 15 åren.

Naturreservatet bildades 2010. Tanken är att hela Rösjö mosse ska bli naturreservat inom kort. 

Havsörn. Foto: Martin Fransson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Rösjö mosse naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål
  • framföra motordrivet fordon på väg som inte är upplåten för allmänheten
  • medföra okopplad hund
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada vegetationen i övrigt till exempel genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. Bär- och matsvampplockning för husbehov är dock tillåten
  • fånga, skada, döda eller bortföra ryggradsdjur, klättra i boträd, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet
  • insamla insekter och andra ryggradslösa djur.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller att permanent snitsla spår
  • använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2010
Areal: ca 860 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Vara, Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

En bra utgångspunkt för utflykter på mossen är Bastöna hembygdsgård. Den ligger ca 12 km sydost om Kvänum.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats