Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Österplana hed och vall

Foto: Ulf Wiktander

Vidsträckta betesmarker och lummig ädellövskog, branta klippor och vildvuxen barrskog. Kinnekulles största naturreservat, Österplana hed och vall, är en oas för ovanliga arter och märklig natur.

Landskapet här är ålderdomligt och annorlunda, rentav unikt. Ett landskap med ett växt- och djurliv som formats av betande djur och liar under många sekler. Orden ”hed” och ”vall” är gamla tiders namn för betesmark och slåtteräng.

Området är en rest av ett landskap som var vanligt förr men som idag blivit en oas. En oas för en mängd växter och djur som inte hittar livsrum i dagens rationellt brukade åkrar och skogar.

Bete och variation ger rikedom

Stora delar av reservatet är öppna marker med spridda träd och buskar. Här betar kor och får. Djuren behövs. Deras bete håller markerna öppna och ger livsrum åt små och lågvuxna örter. Även om landskapet är flackt så är det varierat – från kala kalkhällar till fuktiga ängar och kärr. Detta ger utrymme för en rikedom av fåglar, ödlor, insekter och växter. Inte minst orkidéer som det finns ett tiotal arter av. Vårens massblomning av Sankt Pers nycklar kring Österplana kyrka är en stor attraktion.

Det västgötska alvaret

Reservatets mest unika natur kallas för alvar. Alvarmarker finns på några få ställen i världen - främst på Öland och Gotland, men också här. Det kännetecknas av kala kalkhällar och tunt jordlager på kalkberget. Det är en karg miljö att leva i. Den tunna jorden växlar snabbt från översvämmad till uttorkad.

Växtligheten präglas av tåliga mossor och lavar samt ettåriga örter som hinner blomma och sätta frö på kort tid. Även om miljön är karg så har den ett rikt och unikt växt- och djurliv. Alvargräshoppa, hällsnäcka och korvgulmossa är exempel på arter som har en märklig utbredning. De finns på Ölands och Gotlands alvar och här. Kalknarven finns bara på Gotland och Kinnekulle – i hela världen.

Spår av istiden

Längs den en mil långa östra sidan av reservatet löper kalkstenskleven. Branten visar hur hög havsnivån var när den sista inlandsisen smälte. Kinnekulle var då en ö i ishavet. Kalkstenskleven med sina raukar och grottor har formats av vågorna.

På flera ställen bildas vattenfall när bäckarna rinner ut över kleven. De mest kända är Martorpsfallet och Bratteforsfallet. Kleven är idag täckt av en lummig lövskog med ett rikt fågelliv.

Ett annat spår efter inlandsisen är Stenåsen. Den är en drumlin, en ås av sten och grus som bildats av smältvatten från isen. Här möter du en helt annan sida av reservatet, en gammal barrskog med grova tallar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Österplana hed och vall men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg
 • parkera annat än på särskilt anvisad plats
 • cykla annat än på anlagd väg och på Kinnekulle vandringsled. Det är förbjudet att anordna cykeltävlingar annat än på anlagd väg
 • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på ett sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas
 • medföra okopplad hund
 • elda
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur
 • inplantera djur- eller växtart
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 200 personer
 • anordna organiserad ridning annat än på anlagd väg
 • tälta.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2008
Areal: cirka 611 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Götene

Österplana hed och vall ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

Om Natura 2000

Hitta hit

En parkerings- och informationsplats finns strax väster om Österplana kyrka. Utmed vägen mellan Västerplana och Husaby finns tre parkeringsplatser (den nordligaste gemensam med naturreservatet Blomberg).

De norra delarna av Österplana hed och vall kan nås från parkeringsplatsen till naturreservatet Törnsäter vid vägen mellan Gössäter och Kinne-Kleva.

I Österplana finns hållplats för lokalbuss.

Kinnekulle vandringsled går genom de södra och centrala delarna av reservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss