Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Folkeberg

Folkeberg är en urskogsartad barrblandskog. Många av träden är runt 170 år gamla. En del är ännu äldre och mycket grova. Några börjar faktiskt närma sig metern (80-90 centimeter) i brösthöjdsdiameter.

De ännu levande gammalträden är inte de enda jättarna i reservatet. Här finns också extremt grova lågor och torrakor. Alltså döda träd, liggande och stående i området. De stora träden ger Folkeberg en mycket speciell karaktär. En del av de grova tallarna bär ännu spår efter gamla skogsbränder.

Vegetationen är artfattig och typisk för mager skogsmark. Det betyder exempelvis blåbär, harsyra och skogsstjärna. Inom naturreservatet finns också några fornlämningar. Två domarringar, ett röse och ett område med fossil åkermark.

Folkeberg är ett relativt välbesökt utflyktsmål. Framförallt nyttjas naturreservatet av närboende. Inom reservatet finns flera naturstigar samt en äldre väg som fortfarande är lättframkomlig.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Folkeberg men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon. Gäller inte fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt vid skötsel/förvaltning av fastigheten eller vid jakt
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning. Gäller ej jakträttsinnehavaren då jakt pågår
 • göra upp eld
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada eller ta bort dött träd eller vindfälle
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar, svampar och ryggradslösa djur. Bär och matsvamp är undantagna förbudet
 • upplåta mark för tävlingar, lägerverksamhet eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller föroreningar
 • rida utanför den gamla traktorvägen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Fakta

Bildat: 2006
Areal: cirka 16 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Gullspång

Delar av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Folkeberg ligger cirka två och en halv kilometer norr om Hova. Från vägen mellan Hova och Mälltorp, svänger västerut vid vägskylten ”Smedstorp”. Det finns en parkeringsplats vid vägen. Du hittar reservatet 300 meter söder om parkeringen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.