Slereboåns dalgång

Foto: Peter Post

Slereboån rinner fram genom en markerad granskogsklädd dalgång mellan gårdarna Röserna och Svedjan inne i Risveden. Sedan länge är denna miljö känd för sin rika flora som tydligt avviker från det typiska i området.

Dalgången kantas mot norr av långa bergbranter med naturskog. Nedanför dessa finns flera källkärr där grundvattnet bryter fram. I väster ansluter Gäddevadsbäcken med sina forsar och fall.

Rik flora

Skogen består av en drygt hundraårig granskog med inslag av ännu äldre tallar i branterna. Vid Svedjan i väster ingår en lövskogsomgärdad åker. I granskogens rika flora finns arter som hassel, blåsippa, knärot och skavfräken. I ån finns goda lek- och uppväxtplatser för Götaälvlax och stationär öring. Här finns också flodpärlmussla på några platser. Duvhök och strömstare finns i området.

Hålvägar

Stigen genom dalen är till stor del en mycket vacker så kallad hålväg, en gammal ridväg, som på sina ställen har fem parallella grenar. Den anses ha varit en medeltida transportväg från älvdalen in mot Skarabygden. Vid Svedjan finns resterna av en husgrund och lada.

Föreskrifter

Du är välkommen till Slereboåns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon,
 • göra upp eld,
 • plocka eller gräva upp växter eller samla in vedsvamp, lav eller mossa,
 • ta tillvara eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle,
 • ta med okopplad hund,
 • rida,
 • cykla,
 • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll,
 • tälta,
 • bergsklättra med klätterredskap.

Du får tälta på åkern i reservatets västra del på den plats som anvisats av förvaltaren. Du får elda i eldstad som förvaltaren anlagt i anslutning till tältplatsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2000
Areal: Cirka 49 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ale

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Reservatet ligger i Ale kommun fem kilometer norr om Skepplanda. Infart finns vid Röserna utefter vägen mot Kvarnabo.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.