Åsnebo

Naturreservatet utgörs till stora delar av kalkpåverkade marker i sluttningar mot nordväst.

Här finns granskogar med ställvis stort inslag av lövträd, källpåverkad mark med grova klibbalar, kalkrika lodytor, en vacker bäckravin, sumpskogar, naturskogsartad barrskog och lövskog på kalkrik mark med stort inslag av hassel och try.

Lönn och andra ädla lövträd förekommer spritt. Inledningsvis kommer man att ta bort en hel del gran. Det gör man för att gynna lövträden.

Från parkeringsplatsen ska det bli en vandringsled som blir knappt tre km lång. Den går genom de flesta av naturreservatets naturtyper.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Åsnebo, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • utanför befintlig väg framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallade älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande
  • gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar och insekter
  • skada eller ta bort döda och levande träd och buskar samt vindfällen
    utplantera växt- eller djurart.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Hitta hit

Åsnebo ligger utefter vägen mellan Dals Långed och Laxarby, ca 5 km norr om Dals Långed.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.