Hjoåns dalgång

Foto: Martin Fransson

Hjoåns dalgång är ett långsträckt grönstråk mitt inne i Hjo stad. Skogen utmed ån är relativt ung och har tidigare varit slåtter- och betesmarker. Här finns klibbalskogar och igenväxta hagmarker med en del mycket grova ekar.

Hjoån har haft stor betydelse för staden Hjo och bygdens utveckling. Fallen och forsarna har sedan medeltiden utnyttjats till att driva kvarnar och andra verk. Det var utmed ån som de första industrierna på orten grundades.

I Hjoån har det under flera hundra år funnits flera dammanläggningar, som har hindrat fiskens vandring från Vättern upp till dess naturliga lek- och uppväxtmiljöer. Hammarnsdammen har i sen tid helt rivits ut. Vid Strömsholmsdammen har enkla trösklar av natursten anlagts. Vid Grebbans kvarn finns en kulturhistoriskt intressant kvarnmiljö.

Värdefulla vatten

Områdets främsta naturvärden är stammar av öring och harr som reproducerar sig i ån.

I dalgången häckar många fågelarter, bland annat mindre hackspett, kattuggla och stjärtmes. Vintertid rastar strömstare i ån.

Hjoåns dalgång är ett viktigt fritids- och avkopplingsområde för Hjoborna. Här finns gång- och cykelstigar i hela området. Dalgången används av skolorna som studieobjekt. Sportfiske är tillåtet på den nedre delen av åsträckan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hjoåns dalgångs naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar och parkeringsplatser angivna i skötselplanen
 • cykla annat än på vägar, stigar och parkeringsplatser angivna i skötselplanen
 • rida annat än på stigar och vägar angivna i skötselplanen
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • fälla träd och buskar eller på annat sätt skada vegetationen
 • skada eller ta bort döda träd och vindfällen
 • skada eller förändra kulturspår och industriminnen
 • fiska utan tillstånd. Fiske utan tillstånd får ske från åmynningen till broarna i Ånabacken. Fångad harr och öring skall återutsättas
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • paddla kanot eller färdas med annan farkost i ån
 • vada i ån
 • belysa lekfisk, klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • sätta upp skylt, tavla, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2001
Areal: Cirka 21 hektar
Naturvårdsförvaltare: Hjo kommun
Kommun: Hjo

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Hjoåns dalgång kan nås från Hjo stad eller från väg 195.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss