Brattorpsån

Lindhem, Brattorpsån.

Brattorpsån ligger söder om Hjärtum, cirka fyra kilometer nordväst om Lilla Edet. Ån är ett av Göta älvs biflöden och ravinen har uppkommit genom att den under årtusendena skurit sig ned genom de lätteroderade glaciala lerorna.

Ravinen är bevuxen med en frodig lövskog med rikligt med död ved och bitvis har den ett stort inslag av ädellövträd. Lövskogen har en rik lundflora och det fuktiga mikroklimatet gynnar lavar och mossor. I området förekommer förutom en lång rad signalarter de rödlistade arterna skogsduva, mindre hackspett, kungsfiskare och lax samt svamparterna stor sotdyna och narrtagging. I den nedre, lugnflytande delen omges ån av våtmarkspartier. Brattorpsån är av stort fiskeribiologiskt värde och har en rik bottenfauna. Tillsammans med Grönån utgör den de av Göta Älvs biflöden som har de största reproduktionsarealerna för lax och havsöring.

Minnen från förr

Från Hasteröd i väster till Göta Älv i öster är fallhöjden cirka 40 meter. Spår av tidigare kraftutnyttjande finns i den västra delen av reservatet. På flera ställen syns rester av stensatta åkanter och kanalliknande fåror. En mindre fors finns söder om Stussberget där en kvarn tidigare har legat.

Stigar eller andra anordningar för friluftslivet saknas. Området, som huvudsakligen utgörs av branta partier, är svårforcerat och värdena utgörs främst av den biologiska mångfalden. Det ligger inbäddat i ett odlingslandskap med höga skönhetsvärden. En parkeringsplats finns på den södra sidan av Brattorpsån, utanför reservatet.

Föreskrifter

Du är välkommen till Brattorpsåns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • rida i vattendrag annat än vid passage
  • cykla
  • tälta
  • plocka eller gräva upp växter eller insamla vedsvamp, lav eller mossa. Förbudet gället inte plockning av bär och matsvamp för husbehov
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle
  • medföra okopplad hund.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2002
Areal: cirka 47 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lilla Edet

Området ingår i det europeiska nätverket för bevarande av biologisk mångfald, Natura 2000 efter regeringsbeslut 1998.

Skyddet av detta område har delfinansierats med medel ur EU:s LIFE-naturfond. Fonden delfinansierar naturvårdsprojekt med syfte att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000. Ravinen omfattas av EU-Life projektet lövskog.

Hitta hit

Brattorpsån ligger söder om Hjärtum och nås lättast från stora vägen väster om Göta älv.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.