Nolgården Näs

Nolgården Näs, västra delen

Nolgården Näs består av band av åsar med stäppartade torrängar. Naturtypen är unik för södra Falbygden och Ätradalen. Ska man hitta något motsvarande får ta sig till torra stäppmarker i södra Europa.

I Nolgården Näs blommar fjädergräset praktfullt under högsommaren. Detta ståtliga gräs finns bara här och på två lokaler till i Sverige. De andra två ligger också på Falbygden, i Falköpings kommun. Andra typiska torrängsarter är drakblomma, smalbladig lungört, trollsmultron, praktbrunört, färgmåra och backruta.

Ingår i en serie åsar

Åsarna ingår i ett större ås- och kamelandskap som sträcker sig från Vartofta till Kvättak. Åsarna består till stor del av kalk, men det ingår även skiffer och sandsten. Åsarnas torra och varma mikroklimat, samt höga kalkinnehåll, är en förutsättning för fjädergräset och naturtypen stäppartad kalktorräng.

Bete och röjningar

Frånvaron av intensiva odlingsformer har gjort att fjädergräset kan finnas kvar. Skötseln i området består mestadels av bete med nötkreatur. Buskar och träd hålls undan med röjningar. Hävdvila från bete kommer att tillämpas vissa år inom delar av området, som en del av skötseln.

Två utvidgningar

Åsen med fjädergräs fridlystes redan 1948. År 1966 skyddades ytterligare några åspartier som naturreservat. Reservatet bestod då av sammanlagt fyra hektar. Området har sedan utökats vid två tillfällen. Det omfattar nu drygt 30 hektar mark. En stor del av utökningen sker på mark som håller på att restaureras från skog och igenväxning till naturbetesmark.

Föreskrifter

Du är välkommen till naturreservatet Nolgården Näs men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • Framföra motordrivet fordon, annat än på väg och parkeringsplatser
  • Plocka eller gräva upp växter eller växtdelar, svampar, mossor, och lavar
  • Utplantera växt- eller djurart
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2017
Areal: 30,7 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Nolgården Näs ligger söder om väg 47, nordost om Vartofta-Åsaka.

Från väg 47, sväng mot Kättilstorp, därefter sväng mot Tyskagården. Följ sedan vägen tills det kommer en skylt mot naturreservatet.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats