Loringaskogen

Loringaskogen är ett fint utflyktsmål för den som vill uppleva ädellövrika skogar och betesmarker med många intressanta arter.

Här finns det variations- och artrika marker med ädellövskogar, lövsumpskogar, rikkärr, fuktängar, käll- och bäckmiljöer. I marken finns en mängd arter knutna till kalk och källpåverkad mark.

Askarna i Loringaskogen har drabbats av askskottsjuka och många träd är döda eller döende. Detta gör att mycket död ved finns i området, vilket bland annat gynnar en del svampar och insekter.

I området finns bland annat mindre hackspett, tvåblad (orkidé) och almdyna (svamp).

Stora delar av naturreservatets östra kant var tidigare odlad mark, lövskog och löväng. De tidigare odlade områdena är idag ädellövskog, lövsumpskog, kärr, fuktäng samt frisk gräsmark. Spår av en mängd diken förekommer i de östra flacka delarna. Den före detta lövängen består av trädklädd eller öppen gräsmark, fuktäng och sumpskog.

Under sommarhalvåret betar nötkreatur i naturreservatet. Stängselgenomgångar finns men vandringsleder saknas i området. Tillgängligheten är därför begränsad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen till Loringaskogen, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • köra motordrivet fordon
  • elda på andra ställen än uppmärkta eldplatser
  • medvetet störa djurlivet
  • bryta kvistar, fälla, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
  • plocka mossor, lavar eller svampar (dock tillåtet att plocka bär och matsvamp)
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur
  • inplantera djur- eller växtart
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift annat än på befintlig informationstavla.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2014
Areal: cirka 23 hektar fördelat på tre delområden. I norr delas naturreservatet av ett skogligt så kallat biotopskyddsområde med lövsumpskog på cirka 4 hektar. I söder delas naturreservatet av Riksväg 26.
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skövde

Loringaskogen ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss