Rådasjöns naturreservat

Foto: Karin Meyer

Rådasjöns naturreservat består av sjön och de omgivande landmiljöerna. Här finns ädellövskogar, strandskogar och öppna betesmarker. Hela området är ett väl bevarat exempel på en västsvensk högreståndsmiljö kring Råda säteri och tillsammans med angränsande Gunnebo slott formas en biologiskt och kulturhistoriskt mycket värdefull helhet. Rådasjöns naturreservat ligger i nära anslutning till tätorterna Mölnlycke och Mölndal.

Genom sitt tätortsnära läge, men också på grund av goda kommunikationer med Göteborg, har området mycket stort värde för friluftsliv och rekreation. Området bjuder på rika möjligheter till naturupplevelser. Här tar många en promenad eller joggingtur. Förutom att man badar bedrivs sport- och fritidsfiske, rodd och segling i sjön.

Rådasjöns naturreservat. Foto: Karin Meyer

Foto: Karin Meyer

Djur och växter

Rådasjön är måttligt näringsrik och är en del av Mölndalsåns vattensystem. Fiskfaunan är mycket artrik och tämligen opåverkad av övergödning och försurning. I strandmiljön är bottenfaunan rik. Strandängen vid Råda säteri kan, med återupptaget bete, än en gång bli en god vadarlokal för fåglar. Sjön är även betydelsefull som övervintringsplats för bland annat änder och sångsvanar.

Öster om sjön ligger ett kulturpåverkat landskap kring Råda säteri, som är en frälsegård med anor från medeltiden. Den nuvarande huvudbyggnaden är från slutet av 1700-talet. Runt säteriet finns öppna marker och ädellövskogar. Det stora fältet öster om Råda säteri kallas Storgärdet och omges av igenvuxna hagmarker med gamla, grova ekar och riklig hasselförekomst. Väster om Råda säteri ligger udden Labbera, som hyser ett bokbestånd och en större hedekskog.

Söder om sjön ligger den så kallade Vakekullen, med ekskog på höga bergsbranter.

Ädellövskogarna har en rik svamp-, moss- och lavflora. Ståloppet är övervintringslokal för bland andra strömstare, sångsvan och andfågel.

Förstora bilden

Klicka för en större karta.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Rådasjöns naturreservatet men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva upp växter eller utan kommunens tillstånd samla in träd- och vedlevande lavar, mossor och svampar
 • tillvarata eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil
 • elda annat än på iordningställda platser
 • framföra motordrivet landfordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats
 • rida eller köra med häst annat än på för detta ändamål anvisad väg eller i hage avsedd för hästbete
 • cykla annat än på för ändamålet anvisad väg
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • framföra motordriven farkost på vattnet i en hastighet över 7 knop.

Det är vidare förbjudet att utan kommunens tillstånd:

 • göra inskrift eller sätta upp tavla, skylt, affisch eller jämförbar anordning
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller annan tävling som kan inverka störande på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2004
Areal: cirka 351 hektar
Naturvårdsförvaltare: Härryda och Mölndals kommun
Kommun: Härryda, Mölndal

Rådasjön är ett kommunalt naturreservat.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Området nås lätt från Råda, Pixbo och Gunnebo.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss