Ranebo naturskog

Foto: Jennifer Hood

Ranebo naturskog ligger i Svartedalen i sydöstra delen av Stenungsunds kommun. Runt Ranebo och Stora Holmevatten finns stora naturvärden i form av äldre barrskog, ädellövskog på rik mark och en rad skyddsvärda hotade arter.

I Raneboområdet saknas spår av modernt skogsbruk i de äldre, tidigare helt otillgängliga bestånden. Skogarna är visserligen planterade kring 1900, men sedan återbeskogningen utfördes har de fått stå mer eller mindre orörda.

Skogarna innehåller många lågor, torrakor och orörda småmiljöer. En rad hotade och mindre vanliga svampar som kräver död ved finns i området. Området har en påtaglig vildmarksprägel, vilket gör att fågelarter som till exempel tjäder, orre, järpe och mindre hackspett finns här. Vandringsleder, stigar, rast- och grillplatser finns i området.

Ranebo naturrskog. Foto: Jennifer Hood

Foto: Jennifer Hood

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Ranebo naturskog men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motorfordon i terrängen
  • göra upp eld annat än på platser anvisade av naturvårdsförvaltaren

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 2001, utökat 2019
Areal: 308 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Stenungsund

Hitta hit

Från E6, tag avfart 89 i höjd med Jörlanda och kör öster ut cirka 7 kilometer.

Buss 336 från Stora Höga går till hållplats Ranebogård.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.