Ranebo naturskog

Foto: Jennifer Mille

Ranebo naturskog ligger i Svartedalen i sydöstra delen av Stenungsunds kommun. Runt Ranebo och Stora Holmevatten finns stora naturvärden i form av äldre barrskog, ädellövskog på rik mark och en rad skyddsvärda hotade arter.

I Raneboområdet saknas spår av modernt skogsbruk i de äldre, tidigare helt otillgängliga bestånden. Skogarna är visserligen planterade kring 1900, men sedan återbeskogningen utfördes har de fått stå mer eller mindre orörda.

Skogarna innehåller många lågor, torrakor och orörda småmiljöer. En rad hotade och mindre vanliga svampar som kräver död ved finns i området. Området har en påtaglig vildmarksprägel, vilket gör att fågelarter som till exempel tjäder, orre, järpe och mindre hackspett finns här. Vandringsleder och stigar finns i området.

Ranebo naturrskog. Foto: Jennifer Mille

Foto: Jennifer Mille

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Ranebo naturskog men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motorfordon
  • färdas med båt, kanot eller motsvarande
  • göra upp eld annat än på platser anvisade av naturvårdsförvaltaren
  • rida
  • medföra okopplad hund.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 2001
Areal: ca 245 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Stenungsund

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.