Mössebergs östsluttning

Mössebergs östsluttning ligger strax väster om Falköpings stad. I Mössebergs branter finns en artrik ädellövskog med flera arter som är karaktäristiska för Västergötlands platåberg.

Mösseberg är ett av platåbergen i Västergötland. Naturreservatet består mestadels av ädellövskog längs Mössebergs branter. Ädellövträden ask, alm, lönn, lind och ek dominerar i skogen. Men andra lövsträd såsom asp och björk förekommer också. Liksom enstaka granar och tallar. Utströmmande grundvatten från berget, samt många stenblock och död ved skapar en mängd fina "mikromiljöer". Här trivs en mängd sällsynta arter, såsom guckusko, stenfrö och rutlåsbräken. På blocken i ädellövskogen växer mörk baronmossa som är en så kallad karaktärsart för Västergötlands platåberg.

Storslagen utsikt

Ovanför rasbranten är marken bitvis mer öppen och hävdas i vissa delar genom bete med nötkreatur. Delar av naturreservat ligger inom den så kallade Mössbergsparken i anslutning till Mössebergs kurort. Utsikten över Falbygden från kanten av berget och Bredablick är storslagen. Mössebergs östsluttning har ett stort värde för det rörliga friluftslivet. Flera leder, stigar, utsiktsplatser och rastplatser finns i området.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservat Mössebergs östsluttning, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan liknande anordning
 • Göra upp eld på andra ställen än de som är avsedda för detta
 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • Fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • Utplantera växt- eller djurart
 • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar
 • Rida och cykla på sådant sätt att naturvärdena skadas.

Serviceinformation

 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2016 av Falköpings kommun
Areal: ca 47,5 hektar
Naturvårdsförvaltare: Falköpings kommun (kommunalt naturreservat)
Kommun: Falköping

Delar av naturreservatet Mössebergs östsluttning ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Falköpings stad ligger direkt öster om Mössebergs östsluttning. Från tätorten leder flera gång- och cykelvägar fram till, naturreservatet. Från centrala staden går en bilväg genom naturreservatet upp på Mösseberg och utsiktsplatsen Bredablick. En parkeringsplats och informationstavla finns i anslutning till Bredablick.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.