Buxåsen

Naturreservatet Buxåsen är en sevärd del av Kroppefjäll. Här finns en hel del godbitar för dig som är intresserad av växter och fåglar.

Skogen i Buxåsen varierar i ålder och ganska orörd. Spåren av skogsbruk är begränsade. Gran och tall är dominerande trädslag, beroende på mark. I branterna och på höjderna finns en del inslag av senvuxen ek och andra lövträd. Här kan du hitta blåsippa, vispstarr, sårläka och andra lite mer krävande arter.

Skyddat i branterna

För lavar och mossor är det skyddade läget i bergbranterna gynnsamt för många känsliga arter. Här finns till exempel både lunglav och blylav. De brantare partierna har varit svårbrukade och här finns en hel del äldre träd, bland annat gamla tallar med grov bark och paraplylik krona. I lägre delar av området dominerar barrskog och sumpskog. Här finns arter som skärmstarr, knagglestarr och blå säckmossa.

Fågellivet är ganska rikt. Du kan exempelvis stöta på nötkråka, tretåig hackspett och sparvuggla.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Buxåsen, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • utplantera främmande växt- eller djurart.

Serviceinformation

  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2013
Areal: cirka 50 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Vänersborg

Hitta hit

Reservatet når man enklast genom att från väg 173 svänga mot Årbol vid Stigens samhälle. Efter ca 6 km finns en skylt ”Buxåsen”. Sväng in här och håll vänster efter ca 1 km når du gården Buxåsen.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats