Rished

Öster om Alafors inramas det öppna jordbrukslandskapet av lövskogsklädda bryn och kullar. Söderut i landskapet har en mindre å skurit ner en djup ravin.

De öppna betesmarkerna kring ån kallas Risheds ängar eller Anfrids dalar. Söderut övergår betesmarken i orörd och artrik lövskog, ofta kallad Ulvstorps lövskogar. Förekomster av en basisk bergart och skalgrus ger en rik flora.

I Risheds ängar kan du hitta växter som svinrot, darrgräs och gullviva. I lövskogen finns en hel del gamla och grova askar, almar och lindar. Här finns hålträd, torrakor, lågor och annan död ved. Det finns också finns gullpudra, blåsippa och strutbräken.

Fågellivet är också rikt, med arter som till exempel olika hackspettar, tofsvipa och tornfalk.

Risheds ängar har stor betydelse som frilufts- och vandringsområde för Alafors.

Svinrot. Foto: Kaisa Malmqvist

Svinrot. Foto: Kaisa Malmqvist

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Risheds naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada berg, sten eller jord genom att borra, hacka, gräva eller liknande
 • framföra motordrivet fordon
 • göra upp eld
 • tälta
 • plocka eller gräva upp växter
 • samla in växter eller djur
 • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle eller skada levande träd och buskar
 • medföra okopplad hund
 • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll.

Föreskrifterna utgör dock inte hinder för plockning av bär och matsvamp för egen konsumtion.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt