Hulta hagar

En oas av hagmark och lövskog i ett barrskogsdominerat landskap.

Hulta hagar utgörs i huvudsak av, precis som namnet antyder, betad hagmark med vackra och värdefulla träd. De stora och grova lövträden är viktiga för många insekter och lavar. I hagen växer också imponerande hassellundar.

Väster om hagen står en hög lövskog med karaktär av naturskog. Här finns grova aspar och ädellövträd som ek, ask och lind. En del av träden är cirka 200-250 år gamla. Den rika floran är av lundkaraktär med växter som ormbär och trolldruva.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Hulta hagar men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg samt i
    samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller
    motsvarande
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda,
    stående eller omkullfallna träd och buskar
  • utplantera växt- eller djurart. 

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2009
Areal: cirka 27 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Karlsborg

Reservatet ingår i Natura 2000, EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden.

Hitta hit

Hulta hagar ligger 6 kilometer nordost om Undenäs i Karlsborgs kommun.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.