Tanumskusten V

Naturvårdsområdet Tanumskusten V omfattar Pinnö, Krossholmen, Stora Mansholmen i norr till Dannholmen, Lökholmen, Porsholmen i söder. Landskapet präglas av en nästan kal yttre skärgård med mindre öar. Öarna Pinnö, Otterön och Musön som ligger en bit innanför den yttre skärgården ger lä och skydd för fastlandskusten.

Klippstränder dominerar men här och var finns även block- och sandstränder. I vissa lägen finns välutvecklade strandängar.

Området består av mycket skiftande vattenmiljöer, dels den inre skärgården med djupt inskurna vikar och leror, dels den yttre skärgården med större vattendjup.

Strandvallmo, Musö. Foto: Hans Alexandersson

De marinbiologiska värdena är ansenliga inom området. Den goda vattencirkulationen och förhållandevis höga vattentemperaturen bidrar till en hög produktion i de grunda vattenområdena. Förekomsten av vidsträckta ängar av sjögräs (Zostera marina) spelar en stor roll. Massproduktion av mikroorganismer, småsnäckor, småkräftdjur, borstmaskar och en mångfald andra ryggradslösa djur är en viktig näringsresurs för högre djur. Den rika näringstillgången gör innerskärgårdens vatten till viktiga rekryteringsområden för stor del av den konsumtionsfisk som fångas efter kusten. Ostronbottnarna hör till de rikaste efter kusten.

Sodaört, Musö. Foto: Hans Alexandersson

Värdefullt kustområde

Under vår, sensommar och höst utgör de grunda vattenområdena en viktig miljö för stora skaror av rastande vadar- och sjöfåglar. Även häckfågellivet är rikt.

Av botaniskt intresse är bland annat ängsmarkerna och lövskogarna i skyddade lägen samt välutvecklade strandängar.

Friluftsliv

I området finns god tillgång på stränder med bra bad och möjlighet till båtliv. Friluftslivet har tillgång till service i bland annat Fjällbacka, Kämpersvik och Grebbestad. 

Musö, Tanumskusten. Foto: Hans Alexandersson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturvårdsområdet Tanumskusten V, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • utan Länsstyrelsens tillstånd förtöja vid boj. Bojförbudet gäller ej akterförtöjning vid brygga.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1995
Areal: cirka 4 614 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.