Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Långemossen

Foto: Leif Danielsson

Öster om Lilla Edet utbreder sig ett barrskogslandskap med ett flertal sjöar och våtmarker. Terrängen är småkuperad med bergryggar och sprickdalar i nord-sydlig riktning. Centralt och ostört i detta landskap ligger Långemossen med anslutande naturskog.

Långemossen anses som en av länets värdefullare våtmarker på grund av orördheten och det ganska rika fågellivet. Väster om mossen ligger ett 80 hektar stort naturskogsområde. Skogen lär ha uppkommit efter en brand på 1850-talet och är mestadels 120-140 år gammal. Andelen död ved är nu betydande. Flera granbestånd blev efter de senaste decenniernas stormar kraftigt angripna av granbarkborre och utgör nu lämplig miljö för bland annat vedinsekter och vedsvampar.

Klockljung.

Klockljung.

Hällmarkstallskogen hyser ett artrikt lavsamhälle med ett flertal knappnålslavar. I sumpskogspartierna växer utbredda mattor av stor revmossa och olika vitmossor samt på träden mer krävande arter såsom lavarna glansfläck, rostlav och kattfotslav. Orkidéerna korallrot, spindelblomster och knärot har påträffats i området.

Den cirka 100 hektar stora våtmarken Långemossen-Kullemossen är sammansatt av två skilda mosseplan där mosse- och kärrpartier omväxlar. Det västliga inflytandet

i vegetationen är påtagligt med riklig förekomst av pors, klockljung och myrlilja. Ute på Långemossen finns ett litet tjärn med en bård av mjukmattor.

Fågellivet är ganska artrikt och karakteristiskt för de två ingående naturtyperna: på mossarna förekommer till exempel häckande kricka, grönbena och trana, och i skogsmarken ormvråk, duvhök och spillkråka. Mindre spelplatser finns för både orre och tjäder.

Långemossen med dess naturskog har även ett intresse för friluftslivet. Området är beläget i en relativt ostörd miljö långt från större vägar och tätorter men kan ändå nås för dagsutflykter av befolkningen i Göteborgsregionen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Långemossens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada berg, sten eller jord genom att borra, hacka, gräva eller liknande
 • framföra motordrivet fordon
 • göra upp eld
 • tälta
 • plocka eller gräva upp växter. (Man får plocka bär och matsvamp för egen konsumtion)
 • samla in växter eller djur
 • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle
 • medföra okopplad hund (gäller inte i samband med jakt)
 • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll
 • rida (Man får rida på drivningsvägen genom naturreservatet).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2011
Areal: cirka 188 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lilla Edet och Trollhättan

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss