Torpanäset

Torpa - Hofsnäsområdet ligger vid Yttre Åsunden i Tranemo kommun. Området är välkänt för sin skyddsvärda fauna och flora. Inom området finns många rödlistade lavar, svampar och vedinsekter, främst sådana som är knutna till de äldre ekarna. Här finns också en rik markflora.

I anslutning till området ligger herrgården Hofsnäs och Torpa. Torpa stenhus är en av landets få bevarade medeltida slottsanläggningar. Hofsnäs ligger på ett näs omgivet av sjöarna Torpasjön och Yttre Åsunden. Större delen av näset domineras av gammal ekskog. Åkerstycken ligger strödda mellan ekdungar och lövträdsridåer. Ekskogen är hedartad, ibland betad och ibland nästan parkliknande genom att buskskiktet hålls borta genom röjning. Skogen är uppblandad med björk, gran, hassel och flera slag av ädla lövträd. En del granplanteringar finns på Torpanäsets mitt.

Svart guldbagge. Foto: Teresia Holmberg

Svart guldbagge är en mycket ovanlig skalbagge som har hittats i grova ekar i området. Foto: Teresia Holmberg.

Den yttre delen av Torpanäset bildas av isälvsmaterial, som tillhör den så kallade Ulricehamnsåsen. Här är floran rikare än kring Hofsnäs och lundartade partier dominerade av lind och ek uppträder.

Gården Hofsnäs ägs av Borås kommun och används för det rörliga friluftslivet. Gångvägar, tältplatser och rastplatser har anlagts och mangårdsbyggnaden utnyttjas bland annat till servering.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Skyddet och skötseln av detta område har delfinansierats med medel ur EU:s LIFE-naturfond. Fonden delfinansierar naturvårdsprojekt med syfte att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Torpanäset men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada eller föra bort döda eller levande träd, kvistar eller andra växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • samla, gräva fram eller plocka växter, mossor, lavar, vedsvampar eller insekter
 • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet vistas nära rovfågelbo, lya eller gryt
 • tillvarata eller på annat sätt skada torraka eller vindfälle
 • tälta annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisade platser, uppföra vindskydd eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisade platser
 • framföra fordon annat än på befintlig väg
 • rida annat än på befintlig väg
 • medföra okopplad hund
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Bildat: 2002
Areal: cirka 159 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen och Borås Stad
Kommun: Tranemo

Hitta hit

Reservatet nås från Torpa Stenhus eller söderifrån från Länghem.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss