Aplagårdsskogen

Områdets naturvärden är knutna till de fuktiga lövsumpskogarna och källflöden som återfinns i två dalgångar. Här gör de många källorna att marken har dålig bärighet och stora delar är ständigt våta. Denna typ av miljöer har inte påverkats nämnvärt av skogsbruk och hyser därmed höga naturvärden.

I området dominerar al, glasbjörk och gran, det finns även inslag av ek, ask och sälg. Den fuktiga miljön ger goda förutsättningar för en rik moss-, lav- och kärlväxtflora. I området finns bland annat missne, dvärghäxört, kärrfibbla och skärmstarr. Det finns rikligt av den rödlistade dunmossan vid källflödena. Andra signalarter som påträffats i området är rödgul trumpetsvamp och kamtuffmossa.

Uppe på platån återfinns bland annat ett talldominerat åsparti samt flera stora granplanteringar. Granplanteringarna ska omvandlas till lövskog och kommer därför på sikt att öka områdets naturvärden.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservat Aplagårdsskogen, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt
    vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående
    eller omkullfallna träd och buskar
  • Elda
  • Utplantera växt- eller djurart.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Fakta

Bildat: 2010
Areal: Cirka 31 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Tidaholm

Hitta hit

Naturreservatet Aplagårdsskogen ligger cirka 8 kilometer söder om Tidaholm strax nordost om Velinga kyrka

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.